Saturday, July 16, 2005

അമ്പട! ഹയ്യട!

അമ്പട! ഹയ്യട!
(മുത്തലപുരം മോഹന്‍ദാസ്‌)
ആണ്ടെ വരുന്നൊരു ചെണ്ടക്കാരന്
‍നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ കഷണ്ടിക്കാരന്
‍ചെണ്ടക്കോലു കണക്കുവളഞ്ഞൊരു
ചെണ്ടക്കാരന്‍ നീലാണ്ടന്‍.
കണ്ടാലാളൊരു മണ്ടന്‍ തന്നെ
മിണ്ടാന്‍ പോലും കെല്‍പില്ലാത്തോന്‍
കണ്ടവരങ്ങിനെ പറയും പക്ഷേ
കേട്ടവാരാരുണ്ടവനുടെ മേളം!
കാണുമ്പോലല്ലാളൊരു കേമന്
‍കാണണമെങ്കില്‍ പൂരം വരണം
കോലം കെട്ടീട്ടാന വരുമ്പോള്
‍നീലാണ്ടന്റെ പുറപ്പാടായ്‌.
ചെണ്ടയുമായവനെത്തും നേരം
താളം മുറുകും മേളം മുറുകും
അതുകേട്ടാളുകള്‍ തലയാട്ടീടും
അമ്പട, ഹയ്യട, എന്തൊരു മേളം!

rights reserved : Muthalapuram Mohandas

Friday, July 15, 2005

ദേശാഭിമാനപ്പത്തു

ദേശാഭിമാനപ്പത്തു
ഒന്നാണു ഭാരതവാസികളൊക്കെയു-
മെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുതേ
രണ്ടുമാത്രം നരജാതിയെവിടെയു,
മൊന്നാണു, മറ്റേതു പെണ്ണുമത്രേ.
മൂന്നുവര്‍ണ്ണങ്ങളെന്‍ നാട്ടിന്‍ പതാകയ്ക്കു
കുങ്കുമച്ചോപ്പു, വെളുപ്പു പച്ച.
നാലാണു വേദങ്ങള്‍, ഉള്ളറിവൊക്കെയും
നീറ്റിക്കുറുക്കിയ സത്തുതന്നെ.
അഞ്ചു സഹോദരര്‍ തന്‍ വീരഗാഥയാ-
മമ്മഹാഭാരതം പുണ്യഗ്രന്ഥം
ആറു ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ മുനിപ്രോക്തമൊക്കെയും
നൂറുവിജ്ഞാനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതല്ലോ.
ഏഴുസ്വരങ്ങളും ചേര്‍ന്ന സംഗീതത്തിന്‍
ചാരുത സാമവേദത്തിലുണ്ടു്‌.
എട്ടുദിക്കും പുകള്‍ പെറ്റൊരു ഭാരതം
ചട്ടറ്റ വിജ്ഞാന ജന്മഗേഹം
ഒമ്പതുഗോളങ്ങള്‍ തന്റെ പരമാര്‍ത്ഥം
മുമ്പേ ഗ്രഹിച്ചവര്‍ ഭാരതീയര്‍
പത്തവതാരത്തിന്‍ സത്യമണുതൊട്ടു
മര്‍ത്യന്‍ വരെപ്പരിണാമമത്രേ.

rights reserved : Balendu

അക്ഷരമാലോപദേശം

അക്ഷരമാലോപദേശം
അറിവുള്ളവര്‍കളെയാദരിച്ചീടണം.
ആദരണീയരെക്കണ്ടാല്‍ക്കൈ കൂപ്പണം,
ഇല്ലാത്ത പൊങ്ങച്ചം കാട്ടാതിരിക്കണം,
ഈശ്വരവിശ്വാസമാശ്വാസമേകിടും
ഉള്ളതു ചൊല്ലുവാന്‍ തന്റേടം കാട്ടണം
ഊരിന്നുപകാരമായതു ചെയ്യണം
ഋജുവായുള്ള വഴിക്കുതാന്‍ നീങ്ങണം
എന്നും പുലര്‍ച്ചയ്ക്കു മുമ്പുണര്‍ന്നീടണം
ഏതുകാര്യത്തിലും ചിട്ടയുണ്ടാവണം
ഐക്യമാണാര്‍ക്കും ബലമെന്നതോര്‍ക്കണം
ഒത്തൊരുമിക്കുകിലൊത്തിടുമൊക്കെയും
ഓതിയ വാക്കു പാലിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം
ഔത്സുക്യമെപ്പൊഴും നല്ലതിലാവണം
അംഗീകരിച്ചുള്ള ചട്ടം പാലിക്കണം
കണ്ടാലറയ്ക്കുന്ന മട്ടില്‍ നടക്കൊലാ
ഖാദ്യം വെടിപ്പുള്ളതാവണമെപ്പൊഴും
ഗര്‍വ്വു നന്നല്ലതു തീരെയുണ്ടാകൊലാ
*ഘര്‍മ്മമൊഴുക്കിയേ ശര്‍മ്മമുണ്ടായിടൂ
"ങ്യാവൂ" കരയൊല്ല "ഭൌ ഭൌ" കുരയ്ക്കണം
ചാഞ്ചല്യം കൂടാതെ നീതി പാലിക്കണം
ഛായ നന്നായാല്‍ പ്രതിച്ഛായ സുന്ദരം
ജന്തുക്കളില്‍ പ്രീതി കാട്ടണമെപ്പൊഴും
*ഝമ്പാകചാപല്യമാവില്ല ഭൂഷണം
ഞാനെന്ന ഭാവം വരുത്തുമജ്ഞാനവും
*ടങ്കപ്പിടിപോലെ വംശം മുടിക്കൊലാ
*ഠാണാവു നാണം കെടുത്തുമോര്‍ത്തീടണം
ഡംഭു വേണ്ടന്‍പാണു മര്‍ത്യന്നു ഭൂഷണം
*ഢാലമായീടണം ദുര്‍ബ്ബലരക്ഷയില്‍
*ണാക്കളേപ്പോലുപകാരികളാകണം
തല്ലുകൊള്ളിത്തരമെല്ലു നുറുക്കിടും
*ഥൂല്‍ക്കാരമുണ്ണുന്ന ദിക്കിലിണങ്ങിടാ
ദാരിദ്ര്യമാകിലും യാചിച്ചു വാങ്ങൊലാ
ധര്‍മ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊട്ടും മുടക്കൊലാ
നല്ലവാക്കോതണം, നല്ലതു ചെയ്യണം
പട്ടണത്തില്‍ പണം, ഗ്രാമത്തില്‍ ഭക്ഷണം
ഫാലലിഖിതം കരത്താല്‍ത്തിരുത്തണം
ബാല്യം പിഴച്ചാല്‍ പിഴച്ചു വാര്‍ദ്ധക്യവും
ഭക്ഷണത്തിന്‍ മുന്നിലാര്‍ത്തി കാട്ടീടൊലാ
മര്‍ത്യനു മിത്രം മരങ്ങളെന്നോര്‍ക്കണം
യത്നിക്കിലേതും നടക്കും, നടത്തണം
രോഗം വരാതെയിരിക്കാന്‍ നടക്കണം
ലോകനന്മയ്ക്കായുഴയ്ക്കണം നിത്യവും
വാശി നാശത്തിന്‍ വളമാണതോര്‍ക്കണം
ശക്തി കുറഞ്ഞോര്‍ക്കു രക്ഷയായീടണം
ഷര്‍ട്ടിരന്നിട്ടു നടന്നാലിണങ്ങിടാ
സ്നേ ഹമാണൂഴിതന്നാധാരമാകയാല്
‍ഹോമിക്ക സര്‍വ്വവും സ്നേഹമാം വേദിയില്
‍ളോഹമാത്രം കൊണ്ടു വൈദികനായിടാ
"ഴ"പോല്‍ കുഴഞ്ഞിടും മദ്യപനൊക്കെയും
റോമയില്‍ റോമനെപ്പോല്‍ പെരുമാറണം.
ബാലികാബാലകര്‍ നല്ലവരാകുവാന്
‍ബാലേന്ദുവേകുന്നുപദേശമിത്രയും.
-----------
* ഘര്‍മ്മം = വിയര്‍പ്പു* ഝമ്പാകം = കുരങ്ങ്‌
* = മഴു* ഠാണാവു = പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‍
* ഢാലം = പരിച* ണാക്കള്‍ = പശുക്കള്‍
* ഥൂല്‍ക്കാരം = തുപ്പുന്ന ശബ്ദം

ആമുഖം

ബാലേന്ദുവും മോഹന്‍ദാസ്‌ മുത്തലപുരവും എഴുതിയ കുട്ടിക്കവിതകളും, പാട്ടുകളും നാക്കുളുക്കികളും മറ്റും എഴുതിച്ചേര്‍ക്കാനാണുദ്ദേശ്യം. മിക്കതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയാണു.